Politica noastră se bazează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate de Laboratorul de Analize Fizico- Chimice şi Biotoxicologice Cluj şi pe respectarea bunelor practici profesionale la nivelul cerinţelor standardelor naţionale şi internaţionale .

Obiectivele principale ale politicii privind calitatea sunt:

  • creşterea competenţei prin îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management a laboratorului conform SR EN ISO/CEI 17025-2005;
  • oferirea de servicii care să corespundă exigenţelor clienţilor sau la nivelul celor mai adecvate metode sau tehnici;
  • creşterea numărului clienţilor prin responsabilitatea serviciilor prestate, principii solide de etică, respect şi seriozitate;
  • protejarea informaţiilor confidenţiale despre clienţi şi a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor încercărilor;
  • asigurarea unui personal având calificarea, instruirea şi experienţa adecvată domeniului de monitorizare a factorilor de mediu, cerinţele metodelor de încercare şi ale unui sistem de management al calităţii;
  • asigurarea de localuri şi condiţii ambientale corespunzătoare, adecvate încercărilor efectuate;
  • asigurarea cu echipamente de încercare şi măsurare corespunzătoare încercărilor efectuate, asigurarea fondurilor necesare pentru verificarea metrologică, etalonare şi întreţinere;
  • evaluarea şi analiza periodică a modului cum încercările sunt efectuate, prin autocontrol şi control interlaboratoare;
  • evaluarea şi analiza periodică a modului de funcţionare a sistemului de management al calităţii implementat în vederea îmbunătăţirii acestuia;
  • menţinerea acreditării laboratorului.

Materializarea acestui Sistem de Management al Calităţii adoptat se bazează pe conştientizarea şi responsabilizarea fiecărui angajat privind obligaţiile ce îi revin la locul de muncă în respectarea prezentei politici.